Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 June 2020 /  سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

به نام انسان که عشق را پرورش داد.

به نام انسان که عشق را پرورش داد.

گام دوم: فرهیخته سازی جامعه

گسترش دانش و علم و تقویت فرهنگ در سایه ی دمکراسی

استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زن ها و مرد ها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند برپایه دوست داشتن انسانی بنا می کنند و فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

پیشنهاد روش و راه تغییر بنیادین و درازمدت جامعه

دستیابی به جامعه ی انسانی:

۱- باور به انسان مداری ۲- خودسازماندهی اجتماعی

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت سیزدهم

کاوشگری جامعه کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت سیزدهم موضوع: تفکر انتقادی در آموزش و پرورش نوین دکتر کورش عرفانی در تلویزیون پارس www.tasvirazadi.com  

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت دوازدهم

کاوشگری جامعه کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت دوازدهم موضوع: بنیادهای نهاد آموزش و پرورش مدرن دکتر کورش عرفانی در تلویزیون پارس www.tasvirazadi.com  

خودرهاگران: حفاظت از جایگاه دانشجو و دانشگاه وظیفه دانشجویان است

دانشجویان می توانند با خودسازماندهی در سطح دانشگاه و نیز بین دانشگاه ها برای رویارویی با فشارهای حاکمیت آماده شوند.