Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 October 2020 /  جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

برای پیشبرد مبارزه چه می توان کرد؟

جمع های دو-سه یا چند نفره از میان خود درست کنید و با هم کار تیمی کنید. هرنوع فعالیت مبارزاتی را به صورت جمعی پیش برید.

رژیم پلید اسلامی به آخر خط رسیده است. خود را سازماندهی کرده و آن را جارو کنیم.

رژیم پلید اسلامی به آخر خط رسیده است. خود را سازماندهی کرده و آن را جارو کنیم.

تابلوها و بنرها و پوسترهای رژیم و شخصیت های پلید آن را تخریب و پاره کنید.

تابلوها و بنرها و پوسترهای رژیم و شخصیت های پلید آن را تخریب و پاره کنید.