Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 October 2020 /  جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹

زندگی فقط خوردن و خوابیدن و پول درآوردن و بچه ساختن نیست، زندگی هم چنین آزاد زیستن است.

زندگی فقط خوردن و خوابیدن و پول درآوردن و بچه ساختن نیست، زندگی هم چنین آزاد زیستن است.

به رژیم کمک نکنید. پول های خود را از بانک ها بیرون بکشید.

به رژیم کمک نکنید. پول های خود را از بانک ها بیرون بکشید.

پول برق نمی دهیم و اگر قطع کنند خط برق رایگان برای خودمان جور می کنیم. پول بده نیستیم تا این ها را پایین بکشیم

پول برق نمی دهیم و اگر قطع کنند خط برق رایگان برای خودمان جور می کنیم. پول بده نیستیم تا این ها را پایین بکشیم

پول آب، گاز و برق نمی دهیم، چون نداریم. این جوری دولت ضد مردمی را هم ورشکست و آماده ی سقوط می کنیم

پول آب، گاز و برق نمی دهیم، چون نداریم. این جوری دولت ضد مردمی را هم ورشکست و آماده ی سقوط می کنیم

خودرهاگران: نگویید رهاساختن این ملت دشوار است، به فکر رهایی خود باشید.

به هر کس و هر چیز که می خواهید اعتقاد داشته باشید، اما قبل از آن، به خود اعتقاد داشته باشید.

انسانیت درون خود را به هیچ چیز نفروشید، نه به پول و مقام و شهرت و لذت و نه به عمر دراز.

انسانیت درون خود را به هیچ چیز نفروشید، نه به پول و مقام و شهرت و لذت و نه به عمر دراز.

آیا بین ایرانیان آن تعداد آدم با کیفیت هست که بتوان از طریق آنها رژیم را سرنگون کرد؟

منظورمان افرادی است که از یکسو ضرورت مبارزه و روش های آن را خوب دریافته اند و از طرف دیگر بر دشواری ها و بهای سنگین آن آگاه هستند و خود را برای آن آماده ساخته اند.

خودرهاگران: تا زمانی که عمل نباشد آزادی را نخواهیم دید.

زندگی برده فقط با مبارزه است که معنا می یابد و نه با هیچ سیر و صعود روحانی دیگر.

بحران سرمایه داری: ریشه ها و گزینه های موجود – کورش عرفانی

بحران عمیقی در انتظار ایران است که در اینجا از شرح آن می گذریم وفقط به این نکته اکتفاء می کنیم که فروپاشی ساختار اقتصادی ایران به زودی فروپاشی اجتماعی و به دنبال آن فروپاشی ساختار سیاسی را به دنبال خواهد داشت. اما این روند مکانیکی نیست، خودبخودی نیست، هدفمند نیست، سرعت و شکل آن و نیز مسیر و آینده ی آن به حضور سازمان یافته ی نیروهای مخالف نیازمند است. پس، سازماندهی کنیم.

خودرهاگران: فن سازماندهی را در محل تجربه کنید

با به کنترل گرفتن خیابان ها بلافاصله راه های ورودی آن را از طریق قرار دادن خودرو و سایر اشیاء مسدود کنید و در پشت آنها سنگر بندی کنید.