Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 October 2020 /  سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

برای تغییر در ایران چه باید کرد؟

موانع تغییر کدام ها هستند؟
۱) ترس
۲) یاءس
۳) نبود دانش مبارزاتی

بار دیگر “همه باهم” و یا واقع گرایی در اپوزیسیون

از حالا لغو اعدام و شکنجه و کتک و بی‌احترامی را در لیست خواسته‌های خود قرار دهیم و آنرا با کردار نیک‌ و احترام به انسان درونی‌ کنیم .از خرد و شایسته سالاری و تخصص در شبکه خود استفاده کرده آن را جزیی لاینفک از فرهنگ کاری خود در آوریم. فقط با به نمایش گذاشتن رفتار و کردار نیک‌ و خردمندانه در شبکه‌های اجتماعی می توان امیدوار بود که اپوزیسیون پیرسالار به سر عقل آمده و به وظیفه ی تاریخی خود پاسخ خردمندانه‌ای بدهد.

در هر کجا که می تواند جمعی را تشکیل دهید و به کار تیمی مشغول شوید

در هر کجا که می تواند جمعی را تشکیل دهید و به کار تیمی مشغول شوید: در مدرسه، در دانشگاه، در کارخانه، در محله، در اداره و…

خودرهاگران: با تشکیل جمع های چند نفره دست به کار تیمی بزنیم.

تشکیل یک جمع سبب می شود که کار جمعی را یاد بگیریم و به قدرت جمع باور آوریم. در مدرسه و دانشگاه و کارخانه و محله در فکر ایجاد جمع های چند نفره باشیم.

گفتم و گفت: چگونه اختلافات را مدیریت کنیم؟ – ۴ (قسمت پایانی)

مطلب، آموزش و تکنیک در این باره فراوان است، اما خلاقیت، اخلاق مداری، انسان دوستی و پایبندی به ارزش های کار جمعی مانند صداقت، شفافیت و اعتماد متقابل نیز در این باره بسیار موثر است.گفتم و گفت: چگونه اختلافات را مدیریت کنیم؟ – ۳

گفتم: بله، چون گفتیم که اختلاف در یک گروه طبیعی است، اما مدیریت آن مهم است. فردخودمدار می گوید موضوع را طوری مدیریت کنید که به نفع من تمام شود و در غیر این صورت امید به همکاری من نداشته باشید

گفتم و گفت: چگونه اختلافات را مدیریت کنیم؟- ۲

گفتم: بله، این یک روش است و موفقیت آن صد در صد نیست. اما به کار بستن آن از بحث های کلی، نا مشخص و ناروشمند در مورد مسله بهتر است

گفتم و گفت: چگونه اختلافات را مدیریت کنیم؟- ۱

گفتم: دقیقا، وقتی ما هدف جمع را مهم تر از مورد اختلاف بدانیم ذهنمان می رود به سمت حل اختلاف و هنگامی که هدف را فراموش کنیم یا دست کم بگیریم آن اختلاف به قدری اهمیت می یابد که حل یا عدم حل آن برای ما یکی می شود.

خودرهاگران: تفاوت های تیم و گروه

اعضای یک گروه روی هدف مشخصی‌ که برایشان تعیین شده کار می کنند، ولی اعضای یک تیم به دنبال اجرای هدفی هستند که خود به طور مشترک ساخته اند. اعضای یک گروه جوابگوی رئیس هستند، ولی اعضای یک تیم جوابگوی یکدیگر اعضای یک گروه به طور لزوم دارای یک فرهنگ کاری مشخص و مشترک نیستند اما اعضای […]