Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
11 August 2020 /  سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

چرا خامنه ای با تاخیر چند روزه به دیدار زلزله زدگان رفت؟؟؟

این وظیفه هر نیروی آگاه و مسئولیت پذیر است که برای ایجاد این قدرت اجتماعی با جمع های چند نفره از پیش تشکیل یافته خود به این اعتراضات دامن بزند.