Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 October 2020 /  چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

ستار بهشتی را کشتند. آیا باز می خواهیم پشت کامپیوترها به مبارزه دون کشیوت وار خود ادامه دهیم ؟

آیا باز می خواهیم پشت کامپیوترها به مبارزه دون کشیوت وار خود ادامه دهیم ؟

ضرورت خودسازماندهی، درس بزرگ جنبش سال ۸۸

شاید بد نباشد که در این زمینه به راهکار «خودسازماندهی» توجه نشان دهیم. روشی که در آن، نیروهای آگاه و کنشگر جامعه، به جای انتظار ظهور یک تشکیلات متمرکزِ سازمانده از نوع، که دیگر امکان پدیدآمدنش نیست، به طور خودکفا و فعال با بهره برداری از روش های ارتباط مدرن و کلاسیک اقدام به این کار می کنند. بر این مبنا، این واحدهای خودسازمان یافته جمع های متشکل از کنشگران را زمینه سازی می کنند، آموزش می بینند و در صحنه های مختلف جامعه مانند کارخانه و دانشگاه و محله به طور ملموس و مادی اقدام به آگاهی رسانی و هدایتگری معترضین می نمایند. جبران کمبود سازماندهی از طریق خودسازماندهی است.

خودرهاگران: راهکار تهیه ی اعلامیه و شبنامه برای آگاه سازی مردم

یکی از راه های موثر برای آگاه سازی مردم در داخل کشور پخش اعلامیه و شبنامه می باشد. این روش قدیمی همچنان از موثرترین اقدامات تبلیغاتی در کشورهای استبدادی محسوب می شود.

خودرهاگران: مبارزه ی سیاسی یعنی کار کردن برای سرنگون سازی رژیم به طور مادی.

نشستن پای کامپیوتر و جلوی تلویزیون و سر خود را به موضوعات سیاسی گرم کردن مبارزه نیست. مبارزه یعنی آن چه به طور عملی دشمن را تضعیف کرده و به نابودی نزدیکتر می سازد.

خودرهاگران: ما به سراغ دیگری برویم و کار جمعی را شروع کنیم

کار سازمان یافته یعنی کار جمعی هدفمند. یعنی بدانیم که وقتی چند نفری به خیابان رفتیم چه می خواهیم بکنیم. یعنی بدانیم چگونه می خواهیم سایرین را به مبارزه دعوت کنیم. یعنی بدانیم حاضران در خیابان را چگونه هدایت کنیم.

خودرهاگران: آیا اهل تلاش عملی هستید؟

تا زمانی که معنای واقعی کلمه ی مبارزه را به آن برنگردانیم این «مبارزه» ره به جایی نمی برد. مبارزه ی یعنی تلاش عملی برای تغییر عینی شرایط نامطلوب.