Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

خودرهاگران در دو جمله

• انسان مداری: احترام به جان و کرامت انسان را تابع هیچ شرطی و استثنایی ندانید و به طور مطلق از آن دفاع کنید.
• قدرت اجتماعی: با خودسازماندهی کاری کنید که این احترام به جان و کرامت بشر به طور نهادینه در جامعه اعمال شود.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

ما در پی جا انداختن درک ارزش ذاتی جان و کرامت انسان هستیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما در پی جا انداختن درک ارزش ذاتی جان و کرامت انسان هستیم.

نظام تربیتی در جامعه ی انسانی مروج دو چیز بیشتر نیست: عقلانیت (خردگرایی) و شناساندن ارزش جان و کرامت انسان (اخلاق).

از باور‌های خودرهاگران: نظام تربیتی در جامعه ی انسانی مروج دو چیز بیشتر نیست: عقلانیت (خردگرایی) و شناساندن ارزش جان و کرامت انسان (اخلاق).

در جامعه ی مطلوب ما جان و کرامت انسان به طور نهادینه مورد حفاظت قرار می گیرد.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی مطلوب ما جان و کرامت انسان به طور نهادینه مورد حفاظت قرار می گیرد.

هدف : جامعه ی انسانی

حفاظت نهادینه از جان و تمامیت جسمی انسان ها

باور به انسان مداری

انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.

زیر بنای فکری، هدف، استراتژی و تاکتیک در چند کلام

جامعه ای که در آن جان و کرامت انسان به طور نهادینه محافظت می شود و هرکس امکان و اختیار تعریف خود و تحقق خوشبختی را دارد.

آری می توانیم…

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

می توانیم یک عمر بی حرمتی و پایمال شدن کرامت خویش را تحمل کنیم و می توانیم یک روز برای حفظ حرمت و کرامت خویش بپا خیزیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

آری می توانیم...

آری می توانیم…
می توانیم یک عمر بی حرمتی و پایمال شدن کرامت خویش را تحمل کنیم و می توانیم یک روز برای حفظ حرمت و کرامت خویش بپا خیزیم و رها شویم. انتخاب با ماست.