Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 August 2020 /  چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

نخست آزادمنش باشید بعد برای کسب آزادی بجنگید.

نخست آزادمنش باشید بعد برای کسب آزادی بجنگید.

خودرهاگری: بنا گذاشتن کسب آزادی خود بر روی خودباوری

خودرهاگری: بنا گذاشتن کسب آزادی خود بر روی خودباوری

خودرهاگران: انتخاب با ماست

می توان هم چنان در زنجیر بی اعتمادی نسب به یکدیگر اسیر بود و به طور جدا و پراکنده ستم رژیم را تحمل نمود و می توان هم دیوار بی اعتمادی را شکست و به صورت آگاهانه دست در دست هم برای هدفی مشخص همکاری کرد. انتخاب روشن است.