Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
15 August 2020 /  شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ما صد البته سفارش معنویت را به انسان ها می کنیم، اما نه معنویت خرافی و مذهبی و دروغین…

ما صد البته سفارش معنویت را به انسان ها می کنیم، اما نه معنویت خرافی و مذهبی و دروغین، بلکه معنویتی خودساخته که حاصل ترکیب عقل و احساس بشر است در سفر توقف ناپذیرخویش درکشف بی نهایت

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

کشف، درک، فهم، پژوهش، پرسشگری، کنجکاوی، نقد و بررسی از اصلی ترین فعالیت های جامعه ی مطلوب انسانی است.

از باور‌های خودرهاگران: کشف، درک، فهم، پژوهش، پرسشگری، کنجکاوی، نقد و بررسی از اصلی ترین فعالیت های جامعه ی مطلوب انسانی است.

زندگی چیست؟

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای کشف ناشناخته هایی که بدون آن در جهلی مرکب می آییم و می رویم.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای کشف ناشناخته هایی که بدون آن در جهلی مرکب می آییم و می رویم.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای کشف و فهم و درک هر چه بیشتر رازهای هستی و جامعه و انسان.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای کشف و فهم و درک هر چه بیشتر رازهای هستی و جامعه و انسان.