Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 August 2022 /  سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

کشف، درک، فهم، پژوهش، پرسشگری، کنجکاوی، نقد و بررسی از اصلی ترین فعالیت های جامعه ی مطلوب انسانی است.

از باور‌های خودرهاگران: کشف، درک، فهم، پژوهش، پرسشگری، کنجکاوی، نقد و بررسی از اصلی ترین فعالیت های جامعه ی مطلوب انسانی است.

زندگی چیست؟

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای درک ابعاد پیچیده ی انسان و نقب زدن به گذرگاه هایی از وجود بشری که بدون کنجکاوی روشمند هرگز آشکار نمی شود.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای درک ابعاد پیچیده ی انسان و نقب زدن به گذرگاه هایی از وجود بشری که بدون کنجکاوی روشمند هرگز آشکار نمی شود.