Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

در روزهای ۵ تا ۱۱ شهریور و به مناسبت کنفرانس غیر متعهده: ۱۰ راهکار اعتراضی

۱) ماندن در تهران ۲) آمدن به تهران ۳) استفاده از ماشین و موتور ۴) ایجاد ترافیک ۵) حضور در خیابان ها ۶) تجمع در اطراف محل های بسته شده ۷) چهارشنبه سوری شب ها ۸) شعار و قابلمه زنی از بام ها ۹) شعارنویسی و آویختن پلاکارد و بانر در پلها و بزرگراه ها ۱۰) حضور در هتل ها و محل کنفرانس

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران در خانه نمی مانیم. به خیابان ها می آییم.

روزهای کنفرانس غیرمتعهدها در تهران را به رسوایی رژیم تبدیل کنیم.

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران در خانه نمی مانیم. به خیابان ها می آییم.

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران
در خانه نمی مانیم.
به خیابان ها می آییم.

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران از سراسر ایران همگی به سوی تهران

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران
از سراسر ایران
همگی به سوی تهران

آویزان کردن بانرها و پلاکاردهای بزرگ از پل ها و بزرگراه ها

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران
آویزان کردن بانرها و پلاکاردهای بزرگ از پل ها و بزرگراه ها

ترافیک سنگین در مرکز شهر تهران و در مسیر حرکت میهمانان

ترافیک سنگین در مرکز شهر تهران و در مسیر حرکت میهمانان

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران هر شب چهارشنبه سوری اعتراض

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران
هر شب
چهارشنبه سوری اعتراض

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور – کنفرانس غیرمتعهدها در تهران هر شب چهارشنبه سوری اعتراض

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران
هر شب
چهارشنبه سوری اعتراض

روزهای کنفرانس غیرمتعهدها در تهران را به رسوایی رژیم تبدیل کنیم.

روزهای کنفرانس غیرمتعهدها در تهران را
به رسوایی رژیم تبدیل کنیم.

برای روزهای کنفرانس غیرمتعهدها در تهران پیش به سوی تهران

برای روزهای کنفرانس غیرمتعهدها در تهران
پیش به سوی تهران