Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 August 2022 /  سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

مشارکت نهادینه ی مردم در امور مدیریتی باید از کودکستان ها آموزش داده شود.

از باور‌های خودرهاگران: مشارکت نهادینه ی مردم در امور مدیریتی باید از کودکستان ها آموزش داده شود.