Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2020 /  چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

شورش ها در راهند، شورش ها کورند، با سازماندهی به آنها جهت دهیم.

شورش ها در راهند،
شورش ها کورند،
با سازماندهی به آنها جهت دهیم.

با سازماندهی، شورش‌های کور را به جنبش‌های سازنده تبدیل کنیم.

با سازماندهی، شورش‌های کور را به جنبش‌های سازنده تبدیل کنیم.

در گرد و خاکی برای پوشاندن واقعیت گریز از خطرهای مبارزه به پا می کنی، می توان چشم همه را کور کنی، جز یک نفر، خودت را.

در گرد و خاکی برای پوشاندن واقعیت گریز از خطرهای مبارزه به پا می کنی، می توان چشم همه را کور کنی، جز یک نفر، خودت را.