آیا برای خودرهاگری باید به سازمان شما پیوست؟

 آیا برای خودرهاگری باید به سازمان شما پیوست؟
خیر، سازمان خودرهاگران جمعی است که فکر خودرهاگری را به صورت منظم تولید و توزیع می کند. اگر کسی می خواهد در این کار شرکت داشته باشد می تواند با سازمان فعالیت کند. اما فرایند خودرهاگری نیاز به هیچ آقابالاسر و رهبر و تشکیلاتی ندارد. توسط فرد آغاز می شود، توسط افراد به صورت جمعی درمی آید و توسط جمع به ثمر می نشیند. در این فرایند فرد نقش اساسی دارد. از ابتدا تا انتها نقش فعال و حضور دارد. همه کاره ی جریان است. رهبر و رهرو خودش است. سرباز و فرمانده خودش است. کسی نیست که او را هدایت کند. جریان به صورت خودهدایت گری به پیش می رود. فرد بر اساس عقل و اراده ی خویش تصمیم می گیرد. افراد عقل و اراده ی خود را ترکیب می کنند و جمع را تشکیل می دهند و ازطریق کنش جمعی سازمان یافته و هدفمند به پیش می روند. این خود شهروندان هستند که با تکیه بر آگاهی و سازماندهی راه درست را پیدا کرده و در آن به پیش می روند. به همین دلیل جمع های خودرهاگران جمع های خودکفایی هستند که برای تشخیص راه و حرکت در آن نیاز به راهبر بیرونی ندارند. نیاز به سازمان و تعیین کننده ی خط و خطوط ندارند. لذا تنها نقش سازمان خودرهاگران کار منظم برای آموزش و ترویج روحیه ی خودرهاگری به آن گونه که آمد می باشد.