Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
26 October 2021 /  سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

از حالا تا آن موقع چه روی خواهد داد؟

از حالا تا آن موقع چه روی خواهد داد؟

• به دلیل سوء مدیریت، دزدی ها و تحریم ها وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو به وخامت خواهد رفت.
• این وضعیت نارضایتی ها را افزایش داده و سبب بروز شورش ها خواهد شد.
• اگر بخش کنشگر جامعه برای این شورش ها آمادگی کسب کرده باشد می تواند آنها را هدایت کند.
• هدایت شورش ها سبب می شود تبدیل به یک جنبش برانداز شوند.
• جنبش می تواند با تصرف مراکز مهم رژیم و بازداشت آمران و عاملان جنایت و غارت به عمر رژیم جمهوری اسلامی خاتمه دهد.
• پس از سرنگونی رژیم مردم باید در صحنه حضور داشته باشند و دوران گذار را مدیریت کنند تا دیکتاتوری جدیدی پایه گذاری نشود.
• در سایه ی حضور مردم انتخابات آزاد برگزار می شود و حاکمیت منتخب اکثریت آغاز می شود.دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر