Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
22 October 2021 /  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

اصول و روش های براندازی دیکتاتوری – قسمت نخست

پژوهشی از م.بدری

کاری از کمیته ی نافرمانی مدنی سازمان خودرهاگران

متن زیر که از این پس در سایت خودرهاگران منتشر خواهد شد حاصل یک کار پژوهشی است که در آن به زمینه ها، اصول، روش ها و فن نافرمانی مدنی با هدف پایین کشیدن یک دیکتاتوری پرداخته شده است. هدف از تهیه این کار ارائه ی داده ها و ایده هایی است که بتواند به مبارزین جنبش در سراسر کشور اجازه دهد دانش مبارزه ب
ا رژیم استبدادی جمهوری اسلامی را داشته باشند.

ما نسبت به این موضوع آگاهیم که تطابق این مطالب نظری با واقعیت های در صحنه ی مبارزه بر عهده ی کنشگران است. به همین دلیل این کار را نه به عنوان یک نسخه پیچیده شده برای برانداختن نظام بلکه یک مجموعه از پیشنهادات و ایده ها در جهت غنا بخشیدن به مبارزات آزادیخواهانه ی مردم ایران می دانیم.

بدیهی است همفکری افراد و تشکل ها برای تکمیل این نوشتار می تواند مصداق بهره بری از خرد جمعی بوده و به بهبود کیفی این کار یاری رساند. در نهایت این براساس واقعیت های صحنه از یکسو و توانایی هایی مادی و روحی آزادیخواهان جنگجو است که سرنوشت این نبرد تعیین خواهد شد.

کمیته مبارزه ی نافرمانی مدنی سازمان خودرهاگران

****

مقدمه :

نا فرمانی مدنی چیست؟؟

شنیده و خوانده می شود که کلمه “نافرمانی مدنی” بطور درست و نادرست از سوی اشخاص و گروههای مختلف بکار گرفته شده و مردم به انجام آن دعوت و تشویق می شوند، بدون آنکه مفهوم درست و حقیقی آن را روشن کرده و راه استفاده کاربر آنرا اموزش دهند.  در نتیجه ” نافرمانی مدنی” به اشکال گوناگون در اذهان عمومی شکل گرفته و چون این اشکال یکسان نیستند انجام دسته جمعی آن نیز مشکل و یا غیرممکن بنظر می رسد.

تلاش می کنیم که در این بخش ” نافرمانی مدنیرا تشریح کرده راههای مختف انجام آنرا باز کنیم تا همگان بدانند که چگونه این راه را آغاز کنند، چگونه این راه پر فراز و نشیب را طی کنند و به مقصد برسند و پس از پیروزی و در مرحله رسیدن به آن چه باید کرد که نتیجه دلخواه از آن گرفته شده و این نباشد که با دادن هزینه های سنگین قدرت و حکومت را از دست عده ای دیکتاتور بی رحم بگیریم و آن را به دست گروهی دیگر از دیکتاتورها بدهیم که باز هم همان راه ملایان را با روش های دیگر ادامه دهند و در نهایت این سر ملت باشد که بی کلاه بماند و دوباره سی سال دیگر بر سرش کوفته شود.

نا فرمانی مدنی هم نیازمند و هم، پروراننده حس نترسیدن از رژیم دیکتاتورو عاملان سرکوبگرش می باشد و شهامت و نترسیدن از حکومت و عمالش کلید براندازی و باز پس گرفتن قدرت از رژیم زورگو و مردم ستیز است.

مبنای فکری نافرمانی مدنی بر شناساندن و باوراندن مردم به قدرت خود و بر اینست که مخالف بودن با رژیم حاکم شرط لازم است ولی کافی نیست و هیچ حکومتی تا به امروز تنها بدلیل مخالف بودن مردم با آن سرنگون نشده و در کنار شرط لازم مخالفت، شرط کافی نشاندادن این مخالفت و یا اهرم مبارزه است که به سرنگونی دیکتاتور ها منجر میشودو نا فرمانی مدنی اصول و راههای این مبارزه را با بکار گیری نیروی غیر مسلح مردم در مقابل قدرت مسلح دیکتاتور و راههای استفاده از آنرا آموزش میدهد که در صورت اجرا همیشه به نیروی مسلح غلبه کرده است.

به زبان ساده تر میبینیم که نارضایتی و مخالفت به تنهائی تا کنون هیچ اثری نداشته و هیچ حکومتی را سرنگون نکرده و برای رسیدن به آزادی باید مبارزه کرد.

به طور مقدماتی و پیش از ارائه کامل طرح براندازی برای بر رسی ما (خودرها گران یا هر نام دیگر و یا بدون نام) بر ابن باوریم که نخست پایه های مبارزه نهائی برای براندازی مستحکم و آمادگی ما برای شروع ، همکاری و پشتیبانی روز بروز و ساعت به ساعت مبارزین در داخل ، هدایت مبارزه از یک کانال رهبری، توان پشتیبانی لجستیکی براورده شده از پیش ، داشتن یک سیستم ارتباطی قوی و نفوذ نا پذیر و در ضمن آسان برای دست یابی در داخل ایران و دیگر عواملی که در گزار طرح نهائی مطرح خواهند شد، باید پایه ریزی شوند تا بتوان شروع به مبارزهای بنیادین نمود که تا نهایت براندازی رژیم اسلامی ادامه پیدا کند.

طرح ریزی عملیاتی از هر نوع ، با در نظر گرفتن ، تحلیل و روشن کردن دقیق و کامل پنج مرحله انجام میگردد که به اختصار در اینجا نام برده و توضیح میدهیم

یکم: وضعیت

در اینجا نخست  وضعیت حاکم بر جامعه مورد بررسی قرار گرفته ، صف آرائی نیروهای مردمی و سرکوب به روشنی با برآورد توانهای ابزاری و تعداد نفرات در صحنه و تشریحی از نیروی خودی و نیروی دشمن باید ارائه شوند تا جائی که و در سرحد امکان، هیچ چیزی از قلم نیفتاده و سرپوشی نشود. باید کاملا بدانیم که با چه توانی به جنگ چه نیروئی می رویم و امکانات هر دو طرف باید به خوبی روشن و با درستی تعیین باشند که جائی برای عافلگیری باقی نماند

دوم: ماموریت

در این مرحله، ماموریت کامل نیروهای خودی را با ذکر جزئیات روشن کرده به گروههای مختلف ماموریت می دهیم که مثلا کدام یک از ساختمان ها و سازمانهای دولتی را اشغال کنند و پس از اشغال آن ساختمان و یا سازمان و یا رادیو و تلویزیون گامهای پسین شان چه باشد و این که حرکت براندازی را چگونه و با هدف مشخص تا به گام آخر ادامه دهند بطوری که تا سرحد امکان از مسیر دور نیفتیم وتا نتیجه گیری مطلوب از حرکت باز نایستیم.

مشخص کردن کامل و ماموریت گروههای مختلف با در نظر گرفتن تعداد نفرات موجود در هر منطقه و داشتن امکانات گوناگون و مختلف هر کدام بسیار حیاتیست و باید ماموریت های داده شده در توان گروههای اجرا کننده باشد.

سوم: اجرا

در مرحله اجرا راه های دقیق، روشن و قابل عملی بودن ماموریت های داده شده را با در نظر گرفتن تعداد و استعداد رزمی نیروهای دشمن و نیروی خودی، طرز مقابله، راه های مبارزه و روبروئی با دشمن مسلح، راه غلبه بر آنان و اقدامات پسین از آن به طور صریح و قاطع مشخص شده و پیشنهاد به نیروهای خودی این خواهد بود که حتما و بطور قطعی از این راهها استفاده کنند تا هرج و مرج و بی نظمی و کشتار بیهوده براه نیافتد و این شود که با دادن حد اقل تلفات خودی و گرفتن بیشترین تلفات از دشمن، به هدف رسید.

در مرحله اجرا باید از پیش بدانیم که تنها سلاح ما در برابر نیروی عظیم سرکوبگر اسلامی فقط مردمی غیر مسلح هستند که باید انگیزه کافی داشته باشند که با دست خالی به مقابله با سرکوبگران بروند و احتمالا کشته شوند و بدون این انگیزه مشکل است که بتوان آنهارا به میدان آورد، و در عین حال باید با آموزش های قبلی به آنان گفت که از چه راههابی می توانند مبارزه را ادامه داده به آخر برسانند. این انگیزه از راههای زیر قابل برانگیختن است که آن را مرحله آمادگی می نامیم.

الف: ایجاد  روحیه قبول رهبری در داخل ایران از راه تشریح هدفها و برنامه های پس از سرنگونی رژیم اسلامی با هدف امیدوار کردن مردم به آینده ای بهتر و روشن تر.

ب: زیر سئوال بردن وجود و حقانیت رژیم حاکم با گفتار ها و نوشته ها ی افشا گرایانه و هیجان برانگیز.

پ: آموزش راههای مبارزه و ضربه زدن به رژیم بمنظور دادن حد اقل تلفات و حد اکثر نتیجه گیری.

تنها و تنها پس از اطمینان کامل از کاربرد مرحله آمادگیست که می توان مبارزه نهائی و همه گیر را آغاز نمود.

چهارم: راهبری و ارتباطات

در اینجا از کانالی صحبت کرده و اسنفاده می کنیم که در مرحله اجرا  بتواند از طریق سیستمی مطمئن، از نظر مخابراتی و آگاهی رسانی از داخل کشور با کمک تیمی اگاه و با تجربه ازوضعیت لحظه به لحظه گستره مبارزه آگاه بوده و بتوانند راهبرد های درست و قابل اجرا را از طریق همان سیستم اگاهی رسانی به مبارزین در صحنه و رهبرانشان در صحنه عمل پیشنهاد دهند.

حیاتی ترین قسمت مبارزه و سرنوشت ساز نهائی،

عملکرد درست و توان تصمیم گیری تیم راهبری و ارتباطات قوئ و مطمئن هست که نتیجه دلخواه را با پیشنهاد راههای درست و کاربر و در زمانهای کوتاه و سرنوشت ساز انجام دهند.

پنجم: لجستیک و پشتیبانی

پشتیبانی در اینجا در دو قسمت خلاصه میشود. پشتیبانی مادی و پشتیبانی معنوی

پشتیبانی معنوی از راههای گوناگون مانند شعار دهی و تشویق و تشجیع مبارزان در صحنه، از هر راه گفتاری و نوشتاری و شنوداری و دیداری(سمعی و بصری) و با آگاهی رسانی بین المللی و در خواست از همه کشور ها و مردم دنیای آزاد برای کمک و پشتیبانی از مردم مبارز داخل از راه اینترنت و مکاتبه و مصاحبه رادیو تلویزیونی و از هر راه دیگر انجام می گیرد که در راه روحیه و شهامت دادن به مردم بسیار موثر بوده آنها را در ادامه راهشان تشویق و جری تر می نماید.

پشتیبانی مادی باید از طریق تشویق ثروتمندان داخلی به کمک به مبارزین داخلی از راه رساندن پول به اعتصاب کنندگان و کارگران و کارمندانی که به خاطر حضور در صحنه مبارزه دستمزدی نگرفته و بدون داشتن امکان ادامه زندگی خود و بستگانشان قادر به ادامه مبارزه نیستند و همچنین با گرفتن پشتیبانی مالی از ایرانیان خارج از کشور که توانائی کمک کردن در گستره بزرگی را دارند و همچنین کمک خواهی از سازمانهای خیریه و بنیادهای مختلف  طرفدار آزادی و دموکراسی ، به منظور همان کمک رسانی به مبارزین در صحنه انجام شود.

این بطور خلاصه پنج مرحله شروع کار است که شرح کامل آنها در ادامه نوشتار خواهد آمد ولی برای شروع کافیست.

ادمه دارد…

 


برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ارسال نظر