Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

انتخابات در رژیم دیکتاتور نمایش به مسخره کشیدن مردم است.دیدگاه های این مطلب


این الزاما چیز بدی نیست. هر چه باشد برخی افراد و گروه ها صرفا برای خودنمایی و روشنفکر نمایی به جمع اپوزیسیون پیوستند. نه انگیزه درستی داشتند و نه مبارزین پایداری بودند. جمعی دیگر هم صرفا از سر قدرت طلبی به مخالف خوانی پرداخته اند. طرفداران رژیم سابق از جمله این گروهها هستند که کری کری خوانی و مخالف خوانی را با مبارزه برای آزادی و دموکراسی اشتباه گرفته اند.
اپوزیسیون رژیم باید از وجود این افراد بی اعتقاد به آرمان و هدف ملی پاک شود تا بلایی که بر سر انقلاب ۵٧ رفت بر سر ان نیاید. این یعنی پاکسازی اپوزیسیون از فرصت طلبان و عافیت جویان.
آزادی و دموکراسی گوهرهای والا و ارزشمندی هستند و طبعا بهای سنگینی را طلب میکنند. طولانی شدن عمر این رژیم با همه بدیها و زشتیهایی که دارد, صفوف گرو ها و افراد را مشخص کرده و مبارزین خالص و خلص در راه آزادی و دموکراسی را رو آورده و به جامعه میشناساند.تا فرصت از دست نرفته باید گروه های برانداز، با استفاده از آزادی بی قید وشرط در غرب،شورای رهبری قیام مردمی را تعین کنند تاجهت پرهیز از اغتشاش ،بموقع اداره امور را در دست بگیرند.غفلت در ابن امر حیاتی موجب پشیمانی همگان خواهد شد.کسانیکه با تمام علم و دانش، آزادی و آگاهی به ضرورت اتحاد برای براندازی رِژیم ضد انسانی اسلامی پی نبرده اند چگونه از خودرهاگران داخل که اعمالشان زیر نور افکنهای امنیتی رژیم قرار دارند انتظار اتحاد دارند.رژیم برای غارت مردم از هیچ جنایتی رویگردان نیست.زندانها پر است از کنشگران آزادیخواه و هرروز تعدازی از انان به جوخه های اعدام سپرده میشوند.ملت شریف ایران تضاد و دشمنی رژیم را با مطالبات دموکراتیک خود با پوست و گوشت و استخوان حس میکنند. .امیداریم آموزشهای سازماندهی حزب ایران آباد هم از طرف حزب هم از جانب نیروهای پیشرو با شدت بیشتری پی گیری شود تا خیزشهای مردم را که از ظلم و ستم رژیم بجان آمده اند تا واژگونی آن، هدایت و مدیریت نمایند.ارسال نظر