انواع روش های مبارزاتی که می توانید در سازماندهی کارگری به کار گیرید

انواع روش های مبارزاتی که می توانید به کار گیرید:

اعتصاب های کوتاه از قبل اعلام شده

اعتصاب های بلند از قبل اعلام شده

 اعتصاب های کوتاه غافلگیرانه

اعتصاب کامل نامحدود

کندکردن کار

واردکردن ضرر و از بین بردن بازدهی کار

انواع و اقسام تجمعات و تظاهرات