Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

براندازی نظام جمهوری اسلامی نیازمند منابع مالی است

 

براندازی نظام جمهوری اسلامی نیازمند منابع مالی است. برای تامین این منابع می بایست به سراغ آنها که دارند رفت. با ایرانیان ثروتمند تماس بگیرید و مسئولیت آنها را در این شرایط تاریخی خاص یادآور شوید. سازماندهی اعتصابات و اعتراضات نیازمند منابع مالی قابل توجه است. نیازی نیست برای تامین آن به دولت های غربی روی آوریم. این ایرانی های ثروتمند می توانند با یک درصد از ثروت خود این نیاز را برطرف کنند. با آنها تماس بگیرید و از آنها بخواهید مسئولیت بپذیرند.مطالب مرتبط