Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 August 2022 /  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

برای ۲۵ بهمن

برای ۲۵ بهمن
به صورت سازمان یافته و در قالب جمع های دو، سه یا پنج نفره بیرون بیایید. تنهایی زیاد فایده ندارد. در هر مکان و زمانی که می توانید تظاهرات را راه بیاندازید. خودتان را درگیر زمان و مکان معینی نکنید. تظاهرات با فریادها و شعارهای خود تبدیل به یک تجمع اعتراضی کنید. از خود دفاع کنید و سعی کنید نیروهای سرکوبگر را تنبیه کنید تا به شما کاری نداشته باشند. بهترین دفاع تهاجم است.