Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

برخی راهنمایی ها درباره ی مدیریت شورش ها

برخی راهنمایی ها درباره ی مدیریت شورش ها

• یک جمع چند نفره تشکیل دهید، آموزش های لازم را فراگیرید و تجربه بیاموزید.
• برای این که از زمان شورش ها با خبر شوید همه ی اعضای جمع باید به دوست و آشنایان در مناطق مختلف شهر بسپارند به محض بروز یک خیزش اعتراضی آنها را مطلع سازند.
• به محض بروز یک حرکت شور ش وار همراه با سایر اعضای جمع و هر چه سریعتر در محل حاضر شوید.
• در محل شورش به تقسیم کار میان اعضای جمع خود بپردازید تا هدایت جمعیت را آغاز کنید.
• از میان شورشی ها افراد مستعد و مناسب برای کار جمعی را شناسایی و دعوت به همکاری کنید.
• محل را مورد مراقبت قرار داده و راه های ورود و خروج آن را تحت کنترل بگیرید.
• جمع شورشی را در مسیر مشخص حرکت دهید. راه های رفت و آمد را مسدود کنید و ترافیک را تحت کنترل بگیرید.
• چهار طرف جمعیت (جلو، پشت، چپ و راست) را با فرستادن نیروهای محافظتی تحت مراقبت بگیرید تا مورد حمله ی ناگهانی نیروهای سرکوبگر قرار نگیرند.
• در صورت رویارویی با نیروهای سرکوبگر، جمع را به طور حساب شده دعوت به مقابله ی دارای آرایش با آنها کنید.
• جمع را در مسیر پیش ببرید و تلاش کنید از مردمی که در مسیر هستند نیروهای جدیدی را جذب کنید.
• در مسیر خود ادارات دولتی، مراگز و پایگاه های رژیم را به طور حساب شده و با حداقل تلفات تسخیر کرده و امکانات و تجهیزات آن را به خدمت بگیرید.
• تظاهر کنندگان را به طور حساب شده در مسیر پیش بینی شده به سوی خیابان ها و میدان های اصلی به پیش برید.
• با ارسال پیک هایی به اطراف در جریان آن چه در خیابان های مجاور می گذرد قرار بگیرید.
• در صورتی که سایر دسته های شورشی وجود دارند در تلاش برای پیوند خوردن با آنها باشید.
• جمعیت را به سوی مراکز مهم دولتی مانند صدا و سیما و بیت رهبری هدایت کرده و در پی تصرف آنها باشید.
• با تصرف خیابان ها و مراکز دولتی تلاش کنید اوضاع را تحت کنترل و مدیریت خود درآورید.