Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

بند ها

بند ها 

صحبت ز بند باشد و خُرد و کلان آن
کازآن رسد خسارت وافر به جسم و جان
بندان دو گونه اند یکی بند دست و پای
وان دیگری که بند کند زآدمی روان

گر بند دست و پای بیازارد این بدن
لیکن به نوع خویش نیازرده دیگران
امّا خسارتی که زند بند مغز ها
براجتماع ما ؛ نتوان بر شمرد آن
واپسگرایی و همه اوهام و احمقی
باشند خود نمونه ء کوچک ز نوع آن
جهل و تعصّب و رگ گردن نشانه ایست

کاز بندیان مغز ببینی درین جهان
ای کاوه  ؛ گر که برخِرَد و عقل شایقی
از بند مغز ؛ فکرو روان تو وارهان 

—————————-

سروده‌ای از: کاوه آهنگران