Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

خودرهاگران: از این پس از قدرت خود بگوییم، از توان خود برای کسب آزادی

  1. از تکرار این حرف که « ایرانی ها نمی توانند با هم کار کنند» بپرهیزیم. به ارائه ی یک ادبیات دیگر روی آوریم.
  2. به جای حرف های منفی در مورد تفرقه و ناتوانی ایرانی ها به گفتمانی مثبت روی آوریم که در آن به اراده و توان جمعی ما اشاره دارد.
  3. باید گفتمان شکست و ناامیدی و بی اعتمادی را به گفتمان پیروزی و امید و اعتماد تبدیل سازیم و آن را گسترش دهیم.
  4. از این پس از قدرت خود بگوییم، از توان خود، از عزم جزم خود برای کسب آزادی.
  5. اجازه ندهیم که یک ادبیات پر از منفی گرایی بر اپوزیسیون حاکم باشد. با تشویق عقلانیت و اتحاد میان نیروهای دمکرات به تقویت آن ها اقدام کنیم.
  6. بی شک رژیم و عواملش در تولید و پخش ادبیات روحیه شکن در میان ایرانیان نقش فعالی دارند. باید با آن مقابله کرد. از طریق یک ادبیات رزمنده و آزادیخواه.
  7. سازمان خودرهاگران همه ایرانیان آزادیخواه را دعوت می کند که با گسترش کار جمعی، اعتماد، دوستی و احترام متقابل شرایط روانی اپوزیسیون را تغییر دهیم.


ارسال نظر