Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

خودرهاگران: از همین امروز دست به سازماندهی بزنیم

  1. بین حرکت چند ده نفره ی سازمان یافته و یا حرکت چند صد هزار نفری فاقد سازماندهی اطمینان داشته باشید حرکت نخست موثرتر و جدی تر است.
  2. هزار نفر نیروی آموزش دیده و سازمان یافته در سطح کشور کارآتر از میلیون ها معترضی هستند که نمی دانند چه باید کنند.
  3. تداوم کار سبب موفقیت آن می شود و اگر قرار باشد مبارزه تداوم داشته باشد نیازمند برنامه ریزی و سازمان یابی دقیق است.
  4. اگر از خود می پرسید که چه کار کنیم که این بار در مبارزه با رژیم به موفقیت دست پیدا کنیم: پاسخ روشن است. آیا این بار از سازماندهی برخوردار هستید یا خیر. اگر بلی، پس می توانید امیدوار باشید.
  5. برای تضمین موفقیت مبارزه در نیمه ی دوم سال ۹۰ یک راهکار مشخص است که نباید فراموش شود: سازماندهی. از همین امروز دست به سازماندهی بزنیم.
  6. سازمان خودرهاگران از تمام مبارزان می خواهد که عنصر سازماندهی را مورد نخست کار خود قرار دهند. آموزش خودسازماندهی ضرورت اول همه ی مبارزین در محیط دانشگاه، کارخانه، مدارس، ادارات و … می باشد.

 ارسال نظر