خودرهاگران: با تشکیل جمع های چند نفره دست به کار تیمی بزنیم.

  1. تشکیل یک جمع سبب می شود که کار جمعی را یاد بگیریم و به قدرت جمع باور آوریم. در مدرسه و دانشگاه و کارخانه و محله در فکر ایجاد جمع های چند نفره باشیم.
  2. چند معلم که در یک مدرسه با هم کار جمعی را شروع کنند خواهند دید که بسیاری از کارها که قبلا ناشدنی جلوه می کرد انجام پذیر می شود. آنها همین روحیه کار جمعی را به دانش آموزان خود منتقل خواهند کرد.
  3. کارگرانی که در یک کارخانه کار می کنند می توانند بعد از پایان کار در جایی همدیگر را بیابند و در مورد این که چطوری می توانند چند نفری در محیط کارخانه برای منافعشان تلاش کنند مشورت و همفکری کنند.
  4. دانشجویانی که در یک دانشگاه هستند به تدریج با هم آشنا می شوند و بر اساس این شناخت اولیه می توانند به هم اعتماد کرده و جمع های دانشجویی را پدید آوردند. این جمع ها می تواند در عرصه های مختلف برای دفاع از منافع صنفی و سیاسی دانشجویان اقدام کنند.
  5. سازمان خودرهاگران به همه ی ایرانیانی که تغییر می خواهند سفارش می کند که در محیط کار و زندگی خود در صدد آن باشند که با تشکیل جمع های چند نفره دست به کار تیمی بزنند. هر جمعی می تواند بر اساس شرایط و توانایی های خویش برای ایجاد تغییر در شرایط نامطلوب حاکم حرکت کند.