Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

خودرهاگران: برای شکستن زنجیرهای بردگی اراده کنیم

  1. فرق است بین این که قرار است یک روز بالاخره آزادی را به دست آوریم و این که من همت و مبارزه می کنم و جدیت به خرج می دهم که به آزادی برسیم.
  2. فرق نمی کند که دلیل از دست دادن اراده گرایی یک ملت چیست، هر چه که باشد نتیجه آن کنار آمدن با ذلت و ستم سالاری است و این باعث افتخار نیست.
  3. هر نسلی توسط آیندگان خود مورد قضاوت قرار می گیرد و معیار قضاوت نیز داشتن یا نداشتن دلاوری و شهامت است برای شکستن زنجیرهای برده داری نسل خود و آیندگان.
  4. بی شک آیندگان در مورد میلیون ها ایرانی که در طول سه دهه گذشته به شکلی و به بهانه ای با بساط ظلم کنار آمدند به خوبی یاد نخواهند کرد. به همان گونه که از کسانی که دلاورانه ایستادند و ستم را پذیرا نشدند از یاد نخواهند برد.
  5. هر نسل با رفتار خود رفتار نسل بعدی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بردگان برده می پرورند و آزادگان آزاده.
  6. فرهنگ و تاریخ هر کشور محصول و انباشت رفتار نسل های پیاپی حاضر در جامعه است. بدیهی است که دهها سال تحمل ستم سالاری و نکبت جمهوری اسلامی تاثیر منفی ماندگاری در تاریخ ما خواهد داشت. هر چه کوتاهتر بهتر.
  7. سازمان خودرهاگران از همه ی ایرانیان دعوت می کند که خود را به عنوان یک فرد مجزا ونسل خویش را به عنوان جمعی گمنام نبینند. با در نظر گرفتن خود چون حلقه ای در زنجیره ی تاریخ ایران می توانیم به نقش خود در تغییر مسیر سیاه تاریخ کنونی ایران پی بریم و با دلاوری و آگاهی مسئولیت خویش را در این باره بر عهده بگیریم.


ارسال نظر