خودرهاگران: بهترین روش مبارزه روش سازمان یافته است

  1. در کشورهای تحت استبداد مردم به دو بخش اکثریت منتظر و منفعل و اقلیت تغییرگرا و فعال تقسیم می شوند. بر ماست که انتخاب کنیم جزو کدام می خواهیم باشیم.
  2. انتخاب میان انتظار یا کنشگری در اختیار هر کس است. هیچ چیز نمی تواند در ورای اراده ی خودمان ما را وادار به پذیرش این یا آن کند.
  3. اگر تصمیم گرفتیم که در مقابل استبداد دست به عمل بزنیم باید بهترین راه مبارزه را انتخاب کنیم و تجربه نشان می دهد که بهترین روش مبارزه روش سازمان یافته است.
  4. این درک و آگاهی از یکسو و دلاوری و مسئولیت پذیری ما از سوی دیگر است که تعیین می کند ما جزو مبارزین و تغییر دهندگان جامعه باشیم یا خیر.
  5. در شرایطی که جامعه ای به تغییر نیازمند است این نیروهای مسئولیت پذیر آن هستند که می بایست دست به کار شوند. این امر نیز نیاز به خواست و اراده ی آنها از یکسو و استفاده از روش درست اجرای کار از سوی دیگر دارد.
  6. سازمان خودرهاگران از همه ی ایرانیان آگاه و مسئولیت پذیر دعوت می کند تا با درک شرایط موجود از روش مبارزه ی سازمان یافته برای تغییر در شرایط حاکم بر جامعه ی ایران عمل کنند.