Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 December 2021 /  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

خودرهاگران: در صورت یک حمله نظامی به ایران فقط رژیم نابود نمی شود

 

  1. خبرها و تدارکارت پیرامون آماده سازی یک حمله نظامی گسترده به ایران افزایش یافته است. نیروهای آمریکا، بریتانیا و اسرائیل تحرکات تازه ای را در این زمیه آغاز کرده اند. باید پیش بینی های لازم را در این باره داشته باشیم.
  2. این احتمال وجود دارد که این اخبار و مانوورها و تدارکات نظامی برای وادار ساختن رژیم به پذیرش شرایط غرب در مذاکرات دارد. اما از آن جا که رژیم در بحران و چند دستگی است این امکان هست که این خطرات جدی شود و حمله ای صورت گیرد. باید پیش بینی کرد.
  3. در صورت یک حمله نظامی به ایران فقط رژیم نابود نمی شود، کشور نیز نابود می شود. باید تلاش کرد که از جنگ جلوگیری کرد و هیچ راهی برای این منظور بهتر و موثرتر از نابودساختن رژیم پیش از آن نیست.
  4. با توجه به جدی تر شدن خطر حمله ی نظامی باید هشدارها و خبرهای مربوط به تدارک نظامی را مهم تلقی کرده و فقط تماشاچی نباشیم. یک بار که روند جنگ آغاز شود چیزی جلودارش نخواهد بود. به یاد آوریم تظاهرات یک میلیون نفری مردم در اروپا را برای جلوگیری از آغاز جنگ در عراق در سال ۲۰۰۳٫
  5. جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم آگاه از نابودی خود حاضر است کشور را به نابودی بکشاند تا شاید برای خود شانس بقایی بیابد. این امر بستگی به اراده ی ما دارد. آیا اجازه می دهیم که چنین کند یا خیر. قبول مسئولیت یا خیر. این سوال اصلی است.
  6. سازمان خودرهاگران از همه ی ایرانیان می خواهد از برخورد عادت وار و منفعل با خبرها و جریانات عبور کنند و آن چه را برای کشورمان تدارک می بینند جدی تلقی کنند. اگر این حمله ی نظامی مورد تایید و تصویب حکومت های غربی قرار گیرد دیگر برای جلوگیری از تخریب و نابودی کشور بسیار دیر خواهد بود. تا فرصت هست اقدام کنیم. پشیمانی بعد از ماجرا سودی نخواهد داشت. این بار این را می دانیم.