Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

خودرهاگران: در پی کار سازمان یافته باشید

  1. فرصت هایی مثل آن چه در ارومیه پیش آمده است از این پس کم نخواهد بود. اما بهره برداری از آن مشروط به یک چیز است: وجود نیروهای سازمان یافته.
  2. بدون سازماندهی حتی اگر ۲ تا ۳ میلیون هم مانند ۲۵ خرداد ۸۸ به خیابان بیایند اتفاقی نخواهد افتاد.
  3. سازماندهی یعنی از قبل از آغاز جرقه ی اعتراضی همدیگر را پیدا کردن، اعتماد کردن، آموزش دیدن و آماده انجام کار گروهی بودن.
  4. وقتی جمع های سازماندهی شده وجود داشته باشد و اعتراضات آغاز شود این جمع ها مردم معترض را هدایت و هدفمند می کنند و به حرکت دوام می بخشند.
  5. سازمان خودرهاگران به عنوان یک تشکل کنشگرا به دنبال گسترش سازماندهی است. در صورتی که در داخل و خارج می خواهید عمل کنید، یعنی در پی کار سازمان یافته باشید با ما در تماس باشید تا ضرورت سازماندهی را به پیش بریم.


ارسال نظر