Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 July 2021 /  جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰

خودرهاگران در چند کلمه

 

خودرهاگران در چند کلمه :

• انسان مداری به عنوان پایه ی فکری.
• قدرت اجتماعی به عنوان زیر بنای عملی.
• جامعه ی انسانی به عنوان هدف و منظور.

زیربنای فکری خودرهاگران

• انسان مداری پایه فکری ماست. انسان برترین پدیده ی هستی است و هیچ چیز بالاتر از آن قرار ندارد. انسان، به واسطه ی، انسان بودنش دارای حق و حرمت است.

استراتژی خودرهاگران

• قدرت اجتماعی بیانگر استراتژی ماست. یعنی قدرت سازمان یافته ی مردم برای مدیریت جامعه در سطوح خرد و کلان. قدرت اجتماعی برتر از قدرت سیاسی است.

هدف خودرهاگران

• ساختن جامعه ی انسانی هدف ماست. جامعه ای که در آن ثروت و قدرت توسط مردم و به طور مستقیم اداره می شود. هر فرد در تعریف خود از خوشبختی آزاد است.دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر