Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
3 December 2021 /  جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

خودرهاگران: رهایی در سازماندهی است.

 

 1. رهایی در سازماندهی است.
 2. جهانی دگر خواهیم ساخت، رها از بردگی و پذیرش بردگی .
 3. مثلث جهل (آخوند)، غارت (بازاری و سرمایه دار) و جنایت (پاسدار) را بر سرشان خراب خواهیم کرد و مثلث عقل، عدالت و انسانیت را برپا خواهیم ساخت.
 4. برای برهم زدن بساط ستم و جنایت و استثمار از هیچ چیز هراسی نخواهیم داشت، از هیچ چیز.
 5. تاریخ ایران را بازخواهیم نوشت، با عقلانیت، اخلاق و دلاوری.
 6. ترسوها را با ما کاری نیست، تاریخ ایران را دلاوران خواهند نگاشت.
 7. بوی پاک مسلسل های ما فردا بوی کثیف جنایت و استثمار امروز شما را پاک خواهد کرد.
 8. در جان دادن زدورس آزاده شیرینی‌ است که در تلخی‌ مرگ دیر هنگام ستم پذیر نیست.
 9. کاخ‌های مجلل شما را ما پابرهنه‌ها تصرف می‌کنیم و اموال شما را که ثروت ماست از آن خود خواهیم کرد.
 10. امروز از آن دزدان و جنایتکاران است اما فردا ما پا برهنه ها عدالت و انسانیت را بر جامعه حاکم خواهیم ساخت.
 11. هر چه می خواهید ثروت بیاندوزید تا روزی که مجهز و مسلح و سازمان یافته برای ضبط و مصادره ی آن چه از ما دزده اید به سراغتان بیاییم.
 12. به جای مردن برده وار ترجیح می دهیم مثل آزاده ای کشته شویم.
 13. ما به دنبال آن هستیم که انسان ها از مسخ طبقاتی خویش به هشیاری انسانی خود بازگردند.
 14. سازمان خودرهاگران به برانگیختن اندیشه ورزی مشغول است نه تزریق اندیشه ها.