Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
22 October 2021 /  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

خودرهاگران: روز ۱۶ آذر اعتصاب سراسری در دانشگاه هاست

  1. روزها و هفته هایی که در پیش رو داریم بسیار حساس است. فرصتی مناسب برای کنشگران. با خودسازماندهی لازم با این فرصت برخورد کنیم
  2. روز ۱۶ آذر اعتصاب سراسری در دانشگاه هاست. دانشجویان باید از همین حالا بایکدیگر در دانشگاه های سراسر کشور هماهنگی کرده و آماده ی حرکت های همزمان و مشترک باشند
  3. در ۱۶ آدر قرار نیست که دانشجویان در دانشگاه ها بمانند. قرار است حرکت به خیابان ها بیاید تا سایر اقشار بتوانند به آن بپیوندند. از حالا مسیرها را شناسایی و برای خنثی کردن اقدامات سرکوبگرانه کسب امادگی کنیم
  4. در رابطه با قیمت بنزین قرار است که به محض اعلام قیمت های جدید جایگاه های بنزین تبدیل به محل تجمع اعتراضی شود. برای این منظور در محل خود جایگاه های بنزین را شناسایی و با دوستان و آشنایان و اهالی محل آمادگی و هماهنگی لازم را انجام دهید
  5. با تشکیل تیم های پنج نفره آماده شویم که برای بنزین، ۱۶ آذر و عاشورا از حالا کار جمعی را تمرین کرده و برای اقدامات مشترک تمرین کرده و آمادگی کسب کنیم
  6. پیش ببنی کنیم که در صورت قطع اینترنت و یا تلفن های همراه برای تماس و هماهنگی در سطح شهر و کشور چه جایگزین هایی داریم. تمرین کنیم و آمادگی به دست آوریم
  7. وسایل، امکانات و ابزارهای لازم برای دفاع از خود را از حالا پیش بینی کنید و بدانید که این بار قرار نیست کتک بخوریم. این بار از حود به شدت دفاع می کنیم و بساط سرکوبگران را برهم خواهیم زد
  8. سازمان خودرهاگران سفارش می کند که برای رهایی نیاز به پرداختن بها می باشد و باید به هر قیمت که شده با شجاعت و شهامت به یک نبرد سرنوشت ساز بپردازیم و با سازماندهی و هدفمندی نبرد را به سرانجام رسانیم . پیروزی از آن شجاعان است.