Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

خودرهاگران: سازماندهی مردمی را به موضوعات سیاسی محدود نکنیم

  1. سازماندهی مردمی را به موضوعات سیاسی محدود نکنیم. به موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و مسائل مشخص محل زندگی بکشانیم.
  2. کار جمعی میان مردم در عرصه های مختلفی که به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک می کند خود آغازیست برای یادگیری و تمرین مشارکت در امور اجتماعی.
  3. جمع های مردمی می توانند به کار برای نجات محیط زیست بپردازند. برای نجات رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب ها و جنگل ها می توان به طور جمعی و هدفمند و سازمان یافته اقدام کرد.
  4. می توان از طریق کار جمعی سازمان یافته به کارهایی که برای جامعه مفید است پرداخت: به طور مثال به درختکاری و یا ساختن پارک و فضای سبز و غیره
  5. یک جمع سازمان یافته ی محلی می تواند در تامین امنیت محل و بهبود بخشیدن روابط میان ساکنان محل اقدام کند. هر آن چه که سبب شود زندگی اجتماعی بهتر و دلپذیرتر شود.
  6. می توان به طور جمعی و سازمان یافته به سراغ محرومان و بی پناهان و کارتن خواب ها رفت و به آنها رسید. می توان به کودکان خیابانی پرداخت. این نیاز به تدارک و برنامه ریزی دارد.
  7. سازمان خودرهاگران هموطنان را تشویق می کند که به هر نوع کار جمعی که سبب در کنار هم بودن و با یکدیگر فعالیت کردن می شود روی آوریم. تلاش کنیم روحیه دوستی و اعتماد را افزایش داده و انفعال حاکم را از میان ببریم.


مطالب مرتبط