خودرهاگران: شروع به فعالیت صنفی و مبارزاتی سازمان یافته کنیم.

  1. در هر دانشکده یا دانشگاهی که هستم با سه – چهار نفر از دانشجویان قابل اعتماد دیگری که می شناسیم جمعی را تشکیل دهیم و شروع به فعالیت صنفی و مبارزاتی سازمان یافته کنیم.
  2. یک جمع دانشجویی با توجه به فضای امنیتی دانشگاه ها می بایست به صورت مخفی تشکیل شود و بعد در فرصت مناسب می تواند خود را علنی سازد. رعایت مخفی کاری تا مراحل پیشرفته ای از کار لازم است.
  3. دانشجویان عضو یک جمع دانشجویی همدیگر را در محلی امن به طور کمابیش منظم ملاقات کرده و درباره ی شرایط و ضرورت ها به بحث و همفکری می پردازند.
  4. اعضای یک جمع دانشجویی با همدیگر مشورت می کنند و تصمیم می گیرند که درست به چه کارهایی در محیط دانشگاه یا بیرون از آن بزنند. پس از اخذ تصمیم درباره ی کنشی که قرار است انجام گیرد باید اقدام به تقسیم کار و برنامه ریزی زد.
  5. کارهایی که جمع دانشجویی می تواند انجام دهید: صحبت با دانشجویان با هدف آگاه سازی و ایجاد انگیزه، شعار نویسی در سطح دانشگاه، نصب پوستر و بنرهای تبلیغاتی این سوی و آن سوی دانشگاه، شناسایی عوامل امنیتی و جاسوسان و افشای آنها میان دانشجویان، کمک به سازماندهی اعتراضات و کنش های مبارزاتی دانشجویان، یاری رسانی به سازماندهی سایر دانشجویان بخصوص از طریق آموزش فن سازماندهی…
  6. کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران از همه ی دانشجویان سراسر کشور می خواهد که در محل اقدام به ایجاد جمع های دانشجویی کنند و بعد با رعایت نکات ایمنی اقدام به ایجاد ارتباط با سایر واحدهای دانشجویی فعال در دیگر شهرها بکنند.