Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

خودرهاگران: طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا)

  1. مبارزات دانشجویی از دیرپاترین بخش های مبارزاتی در جامعه ی ایران است و نقش آن باید به عنوان یکی از محورهای تغییر اجتماعی در نظر گرفته شود
  2. تلاش های دانشجویان در هر دوره ای از تاریخ سیاسی ما توانسته است نقش بسزایی را در تعیین جهت حرکت های اجتماعی جامعه ی ایران ایفاء کند
  3. به دلیل نقش تعیین کننده ی خود جنبش دانشجویی همیشه در معرض سرکوبگری حکومت های پیاپی قرار داشته است
  4. سرکوب کنونی در دانشگاه ها شدیدترین و بی رحم ترین سرکوب تاریخ سیاسی ایران نسبت به جنبش دانشجویی می باشد. مقابله ی با این سرکوب راه کارهای خاصی را می طلبد
  5. یکی از جدی ترین روش های ممکن برای دفع اثرات سرکوب بر جنبش داتشجویی یافتن راهکارهایی برای استفاده از قدرت بالقوه سه و نیم میلیون دانشجو در سراسر کشور می باشد
  6. برای بهره بردن از پتانسیل میلیونی دانشجویی لازم است که پراکنده کاری ها در عرصه ی مبارزات دانشجویی جای خود را به کارهای همسو و هدفمند بدهد
  7. یکی از بهترین راهکارها برای ایجاد همسویی میان حرکت های پراکنده ی دانشجویی ایجاد یک شبکه هماهنگی میان دانشگاه های سراسر کشور است
  8. کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران در راستای یاری رسانی به نزدیک شدن هر چه بیشتر مبارزات پراکنده ی دانشجویی پیشنهاد می دهد که یک «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران» تاسیس شود.
  9. شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا) یک شبکه ی ارتباطی میان دانشجویان مبارز دانشگاه های سراسر کشور است تا بتوانند با همدیگر حرکت های سراسری و همزمان تدارک بینند.
  10. کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران از کلیه دانشجویان مبارز دعوت می کند تا طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا) را به درون دانشگاه ها و به میان دانشجویان ببرند و در باره ی آن به بحث و تبادل نظر بپردازند

 دیدگاه های این مطلب


درود بر شما یاران مبارزم
برای سرنگونی رژیم هر روز را ،،بخصوص روزهای تاریخی را باید از ابزار دیده و استفاده نمود
این ما هستیم که با اتحاد و همبستگی چنین روزی را هم حمایت نماییم
پاینده ایرانی ازاد
و ایرانی آزادیخواهصبح رهایی و آزادی ملت ایران نزدیک است

مرگ بر استبداد – زنده باد آزادی

!Dorood Bar ShomaThanks so much for this! I have not been this thrilled by a post for a long time! You’ve got it, whatever that means in blogging. Well, Youre certainly somebody that has something to say that people should hear. Keep up the great work. Keep on inspiring the people!