خودرهاگران: طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا)

  1. مبارزات دانشجویی از دیرپاترین بخش های مبارزاتی در جامعه ی ایران است و نقش آن باید به عنوان یکی از محورهای تغییر اجتماعی در نظر گرفته شود
  2. تلاش های دانشجویان در هر دوره ای از تاریخ سیاسی ما توانسته است نقش بسزایی را در تعیین جهت حرکت های اجتماعی جامعه ی ایران ایفاء کند
  3. به دلیل نقش تعیین کننده ی خود جنبش دانشجویی همیشه در معرض سرکوبگری حکومت های پیاپی قرار داشته است
  4. سرکوب کنونی در دانشگاه ها شدیدترین و بی رحم ترین سرکوب تاریخ سیاسی ایران نسبت به جنبش دانشجویی می باشد. مقابله ی با این سرکوب راه کارهای خاصی را می طلبد
  5. یکی از جدی ترین روش های ممکن برای دفع اثرات سرکوب بر جنبش داتشجویی یافتن راهکارهایی برای استفاده از قدرت بالقوه سه و نیم میلیون دانشجو در سراسر کشور می باشد
  6. برای بهره بردن از پتانسیل میلیونی دانشجویی لازم است که پراکنده کاری ها در عرصه ی مبارزات دانشجویی جای خود را به کارهای همسو و هدفمند بدهد
  7. یکی از بهترین راهکارها برای ایجاد همسویی میان حرکت های پراکنده ی دانشجویی ایجاد یک شبکه هماهنگی میان دانشگاه های سراسر کشور است
  8. کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران در راستای یاری رسانی به نزدیک شدن هر چه بیشتر مبارزات پراکنده ی دانشجویی پیشنهاد می دهد که یک «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران» تاسیس شود.
  9. شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا) یک شبکه ی ارتباطی میان دانشجویان مبارز دانشگاه های سراسر کشور است تا بتوانند با همدیگر حرکت های سراسری و همزمان تدارک بینند.
  10. کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران از کلیه دانشجویان مبارز دعوت می کند تا طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا) را به درون دانشگاه ها و به میان دانشجویان ببرند و در باره ی آن به بحث و تبادل نظر بپردازند