خودرهاگران: کنشگران و جوانان داخل کشور نیاز «آموزش فن مبارزه» دارند.

  1. حکومتی که مامورانش با طناب از دیوار آویزان می شوند تا بشقاب های ماهواره ای مردم را جمع آوری کنند به آخر خط رسیده است و باید برود. برای دفن کردن این مرده ی تاریخی آماده باشیم.
  2. رادیوها و تلویزیون های ماهواره ای در آگاه سازی مردم و باز کردن چشم آنها بر دزدبازار رژیم نقش مثبتی داشته اند و به همین دلیل خشم رژیم را بر انگیخته اند. به همین دلیل باید این کار را ادامه داد و گسترش بخشید.
  3. به گفته خود مسئولان رژیم بیش از 38 میلیون ایرانی از ماهواره استفاده می کنند. این رقم نشان می دهد که میلیون ها ایرانی را می توان از این طریق مورد خطاب قرار داد. باید از این امکانات استفاده کرد.
  4. رسانه های ماهواره ای به دو مقوله ی سیاسی و غیر سیاسی تقسیم می شوند. در بین رسانه های سیاسی اغلب یا با بازگویی اخبار مشغول هستند و یا برنامه هایی که دیدگاه خاص یک فرد یا سازمانی را بیان می کند. این برنامه ها ضمن آن که سودمند هستند پاسخگویی یکی از نیازهای اساسی جنبش نیستند و آن «آموزش فن مبارزه» است.
  5. کنشگران و جوانان داخل کشور نیاز دارند به این که بدانند چگونه باید مبارزه را به پیش برند. این امر فقط بر اساس آزمایش و خطا ممکن نیست و لازم است که از دانش و تجارب گذشته نیز استفاده شود. بنابراین سهم برنامه های آموزشی را باید بالا برد.
  6. سازمان خودرهاگران به سهم خود و برای کمبود این جبران در حال راه اندازی یک رادیو آموزشی بر روی ماهواره است. رادیو اتحاد قرار است رادیو آموزشی سازمان خودرهاگران باشد. برنامه های این رادیو به سمت این میل خواهد کرد که فن سازماندهی و خودسازماندهی را به هموطنانمان در سراسر کشور بیاموزد.
  7. با رادیو اتحاد همکاری کنید. این رادیو نیاز به همکارانی برای تهیه محتوای آموزشی دارد. هر مطلبی که مرتبط با سازماندهی و روش های کار جمعی در مبارزه گری است برای این رادیو تدارک ببینید. این رادیو هم چنین برای تامین هزینه های خود به یاری مالی شما نیازمند است. wwww.radioietehad.com