Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
13 May 2021 /  پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

خودسازماندهی یعنی تشکیل گروه های شهروندی برای دفاع از جان و مال و حقوق خود.

فروپاشی نظام، شورش های اجتماعی، حمله ی نظامی
هر کدام از این سناریوها ممکن است، اما آیا ما آمادگی برخورد با آن را داریم؟
یک کار است که برای هر سه سناریو مفید است:
خودسازماندهی
یعنی تشکیل گروه های شهروندی برای دفاع از جان و مال و حقوق خود.

www.khdorhagaran.org

 دیدگاه های این مطلب


با درود وسپاس،رژیم ملعون ومفلوک جمهوری اسلامی درطول عمرنکبت بارش،جز ویرانی رابرای این ملت واین سرزمین نداشته،اصلا این رژیم منطقی ندارد که بامنطق برخوردکرد بااین،رژیم ،استقلال ازادی ج اسلامی شعار انقلاب،نه استقلالی با قرداد اتمی داره،ازادی که اساسا مخالفن،میگن امام فرد لیبرالی دمکراسی نیست،ان زمان که در دوران جنگ غرامت رو میتونستن بگیرین،جام زهرو سرکشیدن،نظامی نیست با منطق عمل کنه،دردوان جنگ وپس ازان باوجود فشاربین الملی،فضاروباز وخاتمی روسرکار اوردن،یادرقضایای اتمی پس از تشدید تحریم،تواق نامه روامضا کردن،ملت ایران برای رسیدن ازادی واحقاق حقش نباید وقتش روتلف کنه،تجربه نشان داد،مدارا والتماس وبانهاد های مدنی وفیسبوک وغیرو ذالک ره به جای نبرده ونخواد برد،با سازماندهی وتشکلات میتواندرکنار اعتراضات صنفی واجتماعی مدیریت جمع نموده ،مراکزمهم دولتی تصرف کرده وباپس گردنی واوردنگی انها رابه غل وزنجیربسته تو خیابان درملاعام راه برن وباتخم مرغ گندیده توسط مردم پذیرایی شونارسال نظر