Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

در کجا سازماندهی کنیم؟

در کجا سازماندهی کنیم؟

اگر در کارخانه کار می کنید با چند نفر کارگر، یک جمع کارگری تشکیل داده و سایر دوستان را آگاه و باهم کار جمعی کنید. از حقوق صنفی خود دفاع کرده و با حرکت هایی مثل اعتصاب، تحصن، تجمع، تظاهرات در رابطه با دستمزدها، بیمه، قراردادها، شرایط کار و امثال آن کارفرمایان را وادار کنید که خواست های شما را بپذیرند. این حق مسلم شماست که یک تشکل کارگری برای امور صنفی خود داشته باشید. با کارگران دیگر در این مورد صحبت کرده و تلاش نمایید که آنها را برای کار جمعی تشویق کنید

 ارسال نظر