Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

زیر بنای فکری، هدف، استراتژی و تاکتیک در چند کلام

زیر بنای فکری، هدف، استراتژی و تاکتیک در چند کلام
• انسانیت محوری را پایه ی فکری خود قرار دهید.
• جمع های شهروندی تشکیل دهید.
• از پیوند جمع ها، شبکه های مردمی بسازید.
• با هماهنگی شبکه های مردمی قدرت اجتماعی را تشکیل دهید
• با قدرت اجتماعی، از پایین، بر مدیریت خرد و کلان جامعه نظارت داشته باشید.
• به این ترتیب می توان جامعه ای انسانی ساخت.
• جامعه ای که در آن جان و کرامت انسان به طور نهادینه محافظت می شود و هرکس امکان و اختیار تعریف خود و تحقق خوشبختی را دارد.

 ارسال نظر