Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2022 /  پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

غلامرضا خسروی در مرز اعدام است. برای نجات جان او اقدام کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. غلامرضا خسروی در مرز اعدام است.  برای نجات جان او اقدام کنید.
 2. غلامرضا خسروی در مرز اعدام است. تعهد خود را نسبت به او و تمام هم میهنان در بند مان را نشان دهیم.
 3. غلامرضا خسروی در مرز اعدام است. مسولیت پذیری خود را نسبت به حفظ جان انسان نشان دهیم.
 4. غلامرضا خسروی در مرز اعدام است  .آیا مبنای هر اتّحادی می تواند چیزی محکمتر از دفاع از جان فرزندان در بند این سرزمین باشد؟
 5. غلامرضا خسروی در مرز اعدام است. آیا دفاع از جان شهروندآن کُرد و ایرانیان عرب خوزستان، آذری ها، بلوچ‌ها بهترین ابزارهمبستگی‌ ملی‌ نیست؟
 6. ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان هر انسان
 7. ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان غلامرضا خسروی، به عنوان یک هموطن
 8. ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم : پایان دادن به اعدام در ایران
 9. ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم  :دفاع همگانی از جان هر شهروند ایرانی‌
 10. اپوزیسیون به معنای واقعی نیرویی است که به طور فعالانه از جان ایرانیان دفاع می‌کند.
 11. اپوزیسیون به معنای واقعی نیرویی است که در مقابل تجاوز به جان و حرمت جوانان این سرزمین میایستد.