فلسفه ی انسان مداری در چند کلمه

 فلسفه ی انسان مداری در چند کلمه

• انسان برترین موجود شناخته شده ی هستی است..
• انسان تواناترین موجود شناخته شده ی هستی است.
• انسان آگاه ترین موجود شناخته شده ی هستی است.
• انسان خلاق ترین موجود شناخته شده ی هستی است.
همه ی این ها از انسان موجودی می سازد که بالاتر از هر چیز و هر چیز شناخته شده ی دیگر در هستی می سازد. به همین دلیل نیز
انسان لایق بالاترین جایگاه هاست.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*