Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

مراحل پایین کشیدن رژیم از حالا


مراحل پایین کشیدن رژیم از حالا
• اگر اعتراض ها به صورت برنامه ریزی شده افزایش یابد رژیم باید منابع بیشتری را برای سرکوب به خدمت گیرد.
• اختصاص منابع بیشتر به سرکوب باعث هزینه نکردن در بخش های ضروری دیگر کشور می شود.
• عدم هزینه برای بخش های ضروری دیگر در سطح کشوری اعتراضات را به طور خودجوش افزایش خواهد داد.
• منطق بالا به همین ترتیب تکرار و تشدید خواهد شد.
• تا جایی که مجموع اعتراضات (سازمان یافته و خودجوش) از توان سرکوب رژیم فراتر خواهد رفت.
• این موقعیت سبب برتری نیروهای معترض مردمی بر نیروهای سرکوبگر خواهد شد.
• به دلیل این برتری مردم معترض یا رژیم باید عقب نشینی کند و تسلیم شود و یا توسط قیام معترضین از بین خواهد رفت.
• نتیجه گیری: به راه انداختن برنامه ریزی شده ی اعتراضات برای دستیابی به هدف کلی تغییر در ایران در مقطع کنونی ضروری ترین کار مبارزاتی جنبش است. ارزش و اهمیت حرکت مردم در آذربایجان را باید در این راستا سنجید. فراموش نکنیم برنامه ریزی شده یعنی به صورت سازمان یافته از طریق کار جمعی در محل کار و زندگی. استفاده از هر فرصت لازم است. بیایید برای کار جمعی و سازمان یافته دست در دست هم بگذاریم.ارسال نظر