Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

نوروز در اسارت

نوروز در اسارت

 دگر نوروزِ در بند اِسارت را نمی خواهم !

دگر این زندگیّ  پُر  حِقارت را نمی خواهم !

چو بوده مادرش فرهنگ فرمند همین میهن !
به مام و زادگانش این اسارت را نمی خواهم !
به فرزندان میهن می شود ظلم و تعدّی ها !
به آنان و به انسان این خسارت را نمی خواهم

چو خیل اهرمن حاکم شده بر سرزمین ما
هرآنکاو زاهرمن بدهد بشارت را نمی خواهم

بُوَد محصول کار اهرمن ؛ بس ضدّ ارزشها !

دگر اینان و مادرشان ؛  شرارت را نمی خواهم

بیا بوسم رُخَت ای هم وطن  ورهم ضعیفستی !-

تو فریادی بکن ! گو  قتل و غارت را نمی خواهم !

وگر دلخوش به مرداری و طول عُمر چون زاغان
عُقابم ؛ عُمر طولانی و خوارت را نمی خواهم

زَبَر باشم ؛ نه زیرم تا به زیر دست و پا میرم !

بسان کاوه ؛ جز عزم و جسارت را نمی خواهم !!

صدای هر یک از ایرانیان باشد صدای من !

چَسان  آزادگان  حال نزارت را نمی خواهم !

 

—————————-

سروده‌ای از: کاوه آهنگران

 

 دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر