Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

نکات مهم برای مدیریت شورش ها

 1. یک جمع چند نفره برای این کار درست کنید.
 2. سعی کنید اعضای جمع آموزش ببینند.
 3. در زمان بروز شورش ها به سرعت خود رابه محل برسانید.
 4. عناصر مستعد و قابل سازماندهی میان شورشیان را شناسایی و جذب کرده و به آنها ماموریت های مشخص بدهید.
 5. امنیت جمع را از چهار سوی آن در نظر بگیرید.
 6. جمع را در مسیر مشخص حرکت داده و در راه مراکز دولتی را تصرف کنید.
 7. . در مسیر خود با نیروهای سرکوبگر مقابله کنید و آنها را کنار بزنید.
 8.  سعی کنید مردم را به جمع شورشی جذب کرده و با نیروی بیشتری به سراغ مراکز مهمتر حکومتی بروید.
 9.  با مردمی که در خیابان های اطراف یا سایر مناطق به خیابان ریخته اند هماهنگی کنید و پیوند بخورید.
 10.  مردم را تشویق کنید به خیابان ها بریزند و به سوی مراکز اصلی حکومتی بیایند.
 11. شرایط را مدیریت کنید. کنترل عبور و مرور را به دست گیرید.