Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

هدف، استراتژی، تاکتیک ها و تکنیک های سازمان خودرهاگران

برای اطلاع از هدف، استراتژی، تاکتیک ها و تکنیک های سازمان خودرهاگران صدهها صفحه مطلب بر روی وبسایت ما موجود است. اما به طور فشرده می توان موارد فوق را این گونه بیان کرد:
هدف: ساختن یک جامعه ی انسانی: جامعه ای که در آن جان و کرامت انسان به طور نهادینه پاس داشته می شود.
استراتژی: برای رسیدن به این هدف باید مردم مدیریت امور خرد و کلان جامعه را به دست گیرند و ابزار این کار قدرت اجتماعی است.
تاکتیک ها یا مراحل استراتژی: نخست باید جمعی از افراد تفکر انسان مدار را در خویش فعال سازند. دوم باید این افراد همدیگر را پیدا کرده و با هم کار جمعی کنند. سوم باید از پیوند این جمع ها شبکه های اجتماعی شکل گیرند. چهارم، مجمموعه ی هماهنگ شده ی این شبکه های اجتماعی قدرت اجتماعی را تبلور می بخشد. روند تشکیل قدرت اجتماعی به صورت تدریجی است و زمان می برد. با فرد شروع می شود، با جمع ادامه پیدا می کند و در هر دو صورت مبنا انسان است.
تکنیک ها: برای پیاده کردن هر مرحله از استراتژی یک سری روش ها یا تکنیک های کاری لازم است. ما برای مرحله ی اول و دوم یعنی ترویج تفکر انسان مدار و نیز آموزش فن همکاری جمعی به چند کار دست زده ایم: ۱) تولید محتوا در این زمینه ها ۲) استفاده ازوسایل ارتباطاتی مجازی و سنتی برای پخش و توزیع این تولیدات. این کار از ابتدای تاسیس سازمان خودرهاگران آغاز شده و در سومین سال از طریق رادیو اتحاد بر روی ماهواره ادامه و گسترش می یابد.
همکاری با سازمان خودرهاگران: اگر می خواهید در مسیر ترسیم شده در بالا با ما همکاری کنید در یکی از سه زمینه ی فوق می توانید فعالیت داشته باشید: الف) تولید محتوای نوشتاری، صوتی، تصویری در دو زمینه ی انسان مداری و کار سازمان یافته ی اجتماعی ب) پخش محتوا: توزیع تولیدات نوشتاری، شنیداری یا دیداری با استفاده از اینترنت یا سایر روش های ارتباطاتی پ) همیاری مالی: جذب کمک های مالی برای فعالیت های فوق.
tamas@khodrahagaran.org

www.khodrahagaran.org
www.radioetehad.com
www.sazamandehi.org
www.tasvirazadi.com

 

 ارسال نظر