Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

وقتی برده سالاری حاکم است زندگی عادی چیزی جز پنهان کردن تحقیر زنجیر و شلاق نیست.

وقتی برده سالاری حاکم است زندگی عادی چیزی جز پنهان کردن تحقیر زنجیر و شلاق نیست.

 دیدگاه های این مطلب


برده خواهد پروریدن آنکه فکرش بردگیست !ا
چونکه همّ وغمّ او خواب و خور؛ اندرزند گیست
لیک ؛ آزاده بخواهد پروریدن آنکه او
فکر و پندارش همه آزادی و آزادگیست !!ا

**
آزادگی و بردگی
بگرفتن آزادی سخت است ز آ زاده
زیرا به دفاع از آن دائم بُوَد آماده
مشکل تر از آن باشد خود دادن آزادی
بر آنکه شدی برده یا زان بشدی زاده

**
سکوت برای آزادی
آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!ارسال نظر