Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
22 October 2021 /  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

پیش به سوی ایجاد شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا)

پیام کمیته ی دانشجویی سازمان خود رهاگران به بهانه ی شانزدهم آذر

۱۶Azar Rooze Daneshjo-1

پیش به سوی ایجاد شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا)

 

دانشجویان عزیز و آزاده،

جنبش دانشجویی کشور در طی بیش از شصت سال مبارزه پیگیر و بی امان نقش بسزایی در تاریخ جنبش رهایی بخش ایران داشته است. به خصوص در طی سه دهه ی اخیر، حجم عظیمی از فداکاریها و جانفشانی ها، شهدا، زندان و شکنجه را  بر دوش های خود داشته و همچنان دارد. اما چیزی که دراین مدت، با بررسی جنبش دانشجویان ایران در سراسر کشور به دست می آید، عدم هماهنگی دانشگاه ها و مدارس عالی در سراسر کشور در ابراز مخالفت ها و اعتراضات آنها بوده است. اگرچه میزان فداکاری ها افزون گشته اما نتیجه مطلوب، که همانا عقب راندن دولت استبدادی در تمامی عرصه هاست، به دست نیامده است. لذا این نیاز جنبش دانشجویی از مدتها قبل احساس می شد که دانشگاه ها و مدارس عالی کشور  به صورتی منسجم تر و با هماهنگی بیشتر به اعتراضات و مقاومت های خویش بپردازند، این نیاز احساس می شود که جنبش دانشجویی با سازمان یافتگی بیشتر پا به میدان نهد تا نتایج ارزنده تری را به دست آورد.

کمیته ی دانشجویی سازمان خود رهاگران به مناسبت فرارسیدن شانزده آذر پیشنهاد می کند به ایجاد یک شبکه ی سراسری برای هماهنگی هرچه بیشتر مبارزات دانشجویان در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور . هدف از ارائه ی یک چنین طرحی سازماندهی هرچه بیشتر دانشجویان در کسب خواست های صنفی، مطالبات مدنی و آزادیهای اجتماعی می باشد. به طبع این پیشنهاد نه تنها برای مبارزات حق طلبانه دانشجویان به عنوان بحش عظیمی از روشنفکران جامعه در مقابل نظام استبدادی ولایت فقیه است، بلکه وجود یک اتحاد و هماهنگی در میان دانشجویان کشور در فردای رهایی میهن نقش اساسی و بسزایی را بعنوان یک وزنه در ایرانی آزاد و دمکراتیک ایفا خواهد کرد.

ما از این فرصت استفاده می کنیم و از کلیه ی دانشجویان مبارز می خواهیم که در پی آن باشند تا با وسایل ارتباطی مناسب در پی ایجاد شبکه ای باشند که اعتراضات و حرکت های دانشجویی را در سراسر کشور هماهنگ می کند. هدف این است که هر زمان که لازم بود دانشجویان بتوانند با یکدیگر هماهنگی های لازم را بکنند و به صورت کنش و ابتکار و یا واکنش و اعتراض دست به یک اقدام سراسری، مشترک و ملی بزنند.

کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران به طرح این پیشنهاد اکتفاء کرده و اجرای آن را به ابتکار و همت دانشجویان واگذار می کند. اما بدیهی است که ما برای تحقق این طرح در خدمت دانشجویان فعال و کنشگر خواهیم بود.

صبح رهایی و آزادی ملت ایران نزدیک است

مرگ بر استبداد –  زنده باد آزادی

کمیته ی دانشجویی سازمان خود رهاگران

پنجشنبه ۴ آذر ۱۳۸۹