چرا تغییر از پایین، یعنی خودآگاهی و خودسازماندهی مردم، لازم است؟


 چرا تغییر از پایین، یعنی خودآگاهی و خودسازماندهی مردم، لازم است؟ زیرا

 تا وقتی مردم یاد نگیرند مدیریت کنند مدیریت می شوند.
تا وقتی مردم یاد نگیرند رهبری کنند رهبری می شوند.
تا وقتی مردم یاد نگیرند سازماندهی کنند سازماندهی می شوند.
تا وقتی مردم یاد نگیرند سمت و سو انتخاب کنند برایشان سمت و سو انتخاب می کنند.
تا وقتی مردم قدرت تشخیص پیدا نکنند برایشان تشخیص خواهند داد.
تا وقتی مردم خوشبختی را خود تعریف نکنند خوشبختی را برایشان تعریف خواهند کرد.
تا وقتی مردم یادنگیرند به خود اعتماد کنند از بی اعتمادی آنها علیه یکدیگر سوء استفاده می شود.