Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

چرا خودرهاگران؟ چرا رهاگران نه؟

چرا خودرهاگران؟ چرا رهاگران نه؟
«رهاگران» یعنی عده ای که می روند ملت و کشور و مردم را رها می کنند؛ ما به این باور نداریم. اگر کسی آمد شما را آزاد کرد بدانید آزادی شما دوامی نخواهد داشت. رهایی زمانی پایدار است که توسط خودتان صورت گیرد. به واسطه ی اراده و خرد و شهامت و تلاش شما. در این فرایند است که ضعف های درونی خویش را می شناسید و بر آنها غالب می شوید و می آموزید و تحول پیدا می کنید، تکامل پیدا می کنید، یعنی کامل تر از قبل از مبارزه می شوید. و این سیر تکاملی است که شما را قادر می سازد بتوانید رهایی یا همان آزادی خود را حفظ کرده، از دست ندهید و نهادینه کنید. بنابراین اگر تا این جا روشِ مبارزاتی معمول این بود که عده ای اقلیت از جان گذشته بروند و اکثریت منفعل و در بند را آزاد کنند و بعد هم چند ده سال به این واسطه بر آن ها حکومت کنند، روش پیشنهادی ما از این پس راه نویی را طرح می کند. می گوید: بند بند است و زنجیر زنجیر. چه فرق دارد که مال کدام برده دار باشد؟ آن چه مهم است این که شما از هر گونه بند و زنجیر و اربابی رها شده باشید و این میسر نیست مگر این که آزادی شما حاصل درک و اراده ی خودتان باشد. خودرهاگری یعنی فرایندی که در عین حال که در مسیر رهایی خویش تلاش می کنید، رشد می کنید و برای رها زیستن نهادینه و همیشگی آماده می شوید؛ برای نفی هر گونه بردگی و زنجیر، چه زشت آن و چه کمتر زشت آن.دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر