کارها و وظایف تیم های عملیاتی در داخل کشور

  کارها و وظایف تیم های عملیاتی در داخل کشور
• واحدهای 2 تا 5 نفره تشکیل دهید.
• به طور جمعی آموزش ها را دنبال کنید.
• به ورزش و تمرین های فیزیکی روی آورید.
• برای تمام نیازها و کارها خود را مجهز کنید.
• برای خود سیستم ارتباطاتی مخابراتی و حضوری تهیه کنید.
• امکانات و مکان های پشتیبانی شناسایی کنید.
• مراکز و نیروهای دشمن را شناسایی کنید.
• اقدام به مانوور و تمرین عملیات کنید.
• شبکه سازی کنید.
• منابع مالی برای خود فراهم کنید.
• آماده عملیات و هدایت خیزش های اعتراضی مردم باشید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*