Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

کارها و وظایف تیم های عملیاتی در داخل کشور

  کارها و وظایف تیم های عملیاتی در داخل کشور
• واحدهای ۲ تا ۵ نفره تشکیل دهید.
• به طور جمعی آموزش ها را دنبال کنید.
• به ورزش و تمرین های فیزیکی روی آورید.
• برای تمام نیازها و کارها خود را مجهز کنید.
• برای خود سیستم ارتباطاتی مخابراتی و حضوری تهیه کنید.
• امکانات و مکان های پشتیبانی شناسایی کنید.
• مراکز و نیروهای دشمن را شناسایی کنید.
• اقدام به مانوور و تمرین عملیات کنید.
• شبکه سازی کنید.
• منابع مالی برای خود فراهم کنید.
• آماده عملیات و هدایت خیزش های اعتراضی مردم باشید.

 دیدگاه های این مطلب


در صورتیکه مردم ناراضی از حاکمیت و سلطه روضه خوانها خواستار سرنگونی رژیم هستند بعد از سی و شش سال تحمل محرومیتها و ناملایمات هنوز از مرحله اعتراضات لفظی عبور نکرده اند و گفتمان مبارزه بیشتر ادبی است تا عملی.البته عملکرد فعالان سیاسی در شعار زدگی جامعه بی تآثیر نیست که تک تک و بطور پراکنده با بررسی رفتار نابهنجار و نابخردانه رژیم مردم را درجریان امور قرار میدهند ولی این روش تاکنون نه باعث اتحاد خودشان شده نه مردم را سازماندهی کرده. چیزی که بیشتر از هر چیز دیگری در این برهه از مبارزات مردم ایران کارساز خواهد بود همین مسئله سازماندهیست.ارسال نظر